Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT – część I zamówienia.

Zamawiający zawiadamia, iż wyżej wskazana część zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:
Pobierz plik (scan cus.PDF)scan cus.PDF[ ]122 kB