REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, zadania oraz zakres działania Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwanego dalej w tekście „BUTW”.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa:
a) Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
b) Dyrektorze MOPS – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
c) BUTW – należy przez to rozumieć Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
3. Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie i wypełnia zadania określone
w ustawie o pomocy społecznej w zakresie reintegracji społecznej, dotyczące organizowania różnorodnych form integracji mieszkańców. Szczegółowe zasady funkcjonowania BUTW określa niniejszy regulamin.II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

 

1. Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w ramach Sekcji Aktywizacji i Integracji Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Uniwersytetem kieruje Dyrektor MOPS we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. organizacji pozarządowych oraz koordynatorem BUTW.
2. Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Urzędem Miejskim w Będzinie oraz z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny programu nauczania.
3. Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie, Ośrodkiem Kultury w Będzinie, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz innymi organizacjami kulturalnymi, oświatowymi i sportowymi.
4. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Rada Programowa.
5. W skład Rady Programowej wchodzą:
- Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych,
- Dyrektor MOPS,
- Koordynator BUTW,
- Przewodniczący Rady Studentów.
6. Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych Pani Wioletta Bagnicka przyjmuje zapisy w wyznaczonym przez Radę Programową terminie w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20 w godzinach 8.00 – 14.00, pokój nr 117 ,pod numerem telefonu
(32) 267 – 91 – 91, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7. Koordynator BUTW Pani Magdalena Szulc w sprawach dotyczących problematyki BUTW przyjmuje: w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Armii Ludowej 1 od poniedziałku
do piątku pod numerem telefonu (32) 267 46 07, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
8. Organem przedstawicielskim studentów jest Rada Studentów. Rada Studentów wybierana jest w wyborach bezpośrednich spośród i przez Studentów Uniwersytetu na walnym zebraniu studentów co 2 lata zwołanym przez Dyrektora MOPS. W skład Rady wchodzą
3 osoby, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępce i sekretarza.
9. Zadaniem Rady Studentów jest:
- inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
- współpraca z koordynatorem przy organizacji wyjazdów i imprez o charakterze integracyjnym,
- zgłaszanie do koordynatora wniosków w sprawach doboru tematów prowadzonych zajęć.
10. Koordynator BUTW jest odpowiedzialny za:
- organizację zajęć BUTW,
- poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu,
- zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora MOPS.

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie oraz Urząd Miejski w Będzinie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie wypadki oraz zdarzenia w trakcie zajęć, spotkań o charakterze integracyjnym oraz wyjazdów organizowanych w ramach BUTWIII. CELE I FORMY DZIAŁANIA:

 

1. Celem Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
- prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, zdrowotnej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych,
- aktywizacja psychospołeczna studenta, a co za tym idzie ogólne poprawianie jakości życia tych osób poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych w różnych formach,
- ułatwienie osobom starszym odnalezienie się we współczesnym świecie oraz zrozumienie prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.
2. Cele określone w pkt. 1 BUTW realizuje poprzez:
- wykłady, prelekcje i seminaria,
- lektoraty języków obcych,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia ruchowe,
- działalność w zespołach, sekcjach, klubach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i słuchaczy zgodnie z potrzebami,
- okolicznościowe spotkania z udziałem autorów i twórców, spotkania poetyckie, muzyczne i kabaretowe,
- aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą.IV. BAZA LOKALOWA, OBSŁUGA:

 

1. Ośrodek przy współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie, organizacjami pozarządowymi zapewnia:
- pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
- pracę koordynatora,
- obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny.V. WARUNKI NABORU I UCZESTNICTWA:

 

1. Studentem BUTW może być każda osoba w wieku 18+, która jest mieszkańcem Będzina
i podpisze Deklarację Studenta (załącznik nr 1). W wyjątkowych sytuacjach Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dyrektor MOPS oraz Koordynator BUTW mogą przyjąć deklarację od osoby, która oświadczy, iż wiąże swoją przyszłość z miastem Będzin.
2. Deklaracja studenta wypełniona w Urzędzie Miejskim w Będzinie ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie słuchacz chcący kontynuować naukę
w BUTW zobowiązany jest podpisać „Małą deklarację kontynuacji”(załącznik nr 2) dostępną na zajęciach w czerwcu oraz przez cały okres wakacji i dostarczyć
ją Koordynatorowi BUTW.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa w BUTW, student wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji Studenta zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zmianami)
w celach związanych z działalnością BUTW oraz wyraża zgodę na przetwarzanie teraz
i w przyszłości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek studenta w celach upublicznienia w takich mediach jak internet, prasa, telewizja, plakaty, itp.
4. Student może być skreślony z listy studentów na swój pisemny wniosek, w wyniku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach oraz poprzez niewypełnienie „Małej deklaracji BUTW”.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA:

 

1. Studenci BUTW mają prawo:
- zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych i turystycznych,
- brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
- inicjowania nowych form działań programowych,
- zgłaszania uwag i wniosków do Rady Studentów.
2. Studenci zobowiązani są do:
- systematycznego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach,
- przestrzegania niniejszego regulaminu,
- przestrzeganie zaleceń Dyrektora MOPS oraz Koordynatora BUTW,
- poszanowania i dbałości o mienie BUTW i instytucji współpracujących.VII. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 

1. Rok akademicki trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego i jest podzielony na dwa semestry.
2. 2. Organizację roku akademickiego określa Dyrektor MOPS w formie wewnętrznego zarządzenia.
3. Warunkiem utworzenia nowej grupy zajęciowej jest zadeklarowanie się do uczestnictwa
w niej nie mniej niż 8 osób.
4. Harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości studentom przed rozpoczęciem semestru, szczegółowe plany zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania BUTW umieszczane są na stronie www.mops.bedzin.pl/butw
oraz na tablicach ogłoszeń.
5. Każdy Student uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie zajęć grupowych.VIII. UKOŃCZENIE BUTW:

 

1. Studenci nie zdają egzaminów, po zakończeniu każdego roku uzyskują dyplom ukończenia roku akademickiego.
2. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim studenci podejmują przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, najpóźniej do końca września poprzez wypełnienie „Małej deklaracji kontynuacji”.
3. Studentom, którzy ukończą trzy lata akademickie (6 semestrów) bez tzw. semestru zerowego zostanie przyznany certyfikat WZOROWEGO STUDENTA BUTW.
4. Studentom, którzy ukończą pięć lat akademickich (10 semestrów) zostanie przyznany certyfikat ZŁOTEGO STUDENTA BUTW.
5. Student może uczestniczyć w BUTW nieograniczoną ilość semestrów.

 


VIII. PRZEPISY KOŃCOWE:

 

1. BUTW używa podłużnej pieczęci na której znajduje się napis: Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz logotyp BUTW.
2. BUTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swoją działalność, może wydawać czasopismo dotyczące funkcjonowania BUTW, prowadzić stronę www, profil na portalu społecznościowym.
3. Studentom BUTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
4. Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący.
5. Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania przez organ prowadzący.