MOPS Będzin

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje:

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Termin przyznania zasiłku pielęgnacyjnego:

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie Wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (dot. osób, które ukończyły 75 rok życia) 
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o: 
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo 
  • znacznym stopniu niepełnosprawności.