Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu  wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. (uchylony),
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Dokumenty służące do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy to: 

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby wymagającej opieki,
 • oświadczenie, o których mowa zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, np. oświadczenia osób zobowiązanych do alimentacji o niemożności sprawowania opieki nad osobą wymagająca opieki, numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki,
 • wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
 • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodów nieopodatkowanych w  roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy.

 

 

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r. Nr 149, poz.887) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie zatrudniono asystentów rodziny. Do ich zadań należy praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w miejscu jej zamieszkania. Wspieranie rodziny jest prowadzone przy aktywnym jej udziale uwzględniającym potencjał własny rodziny oraz zasoby środowiska, z którym asystent aktywnie współpracuje. Działania podejmowane przez asystentów rodziny mają służyć w dłuższej perspektywie wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, zapobiegać ich marginalizacji i prowadzić do ich integracji społecznej.

 

Kontakt:

Asystenci Rodziny - ul. Małachowskiego 43, Będzin

tel.: (32) 307 48 41
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyżury w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 - 11:00
 • piątek: 8:00 - 11:00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Zapomoga przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznemu stanowią inaczej.

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka. 

W przypadku gdy o jednorazową zapomoga wnioskuje rodzic, zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Ubiegając się o jednorazową zapomogę do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę;
 • odpis skróconego aktu urodzenia się dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia się dziecka;
 • w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców);
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art.30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku gdy jedno z rodziców jest zameldowane na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie - zaświadczenie z gminy stałego zameldowania, że nie ubiegają się tam o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi miesięcznie: od 1 listopada 2018r. - 184,42 zł; od 1 listopada 2019r.  - 215,84 zł i przysługuje:

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje:

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Termin przyznania zasiłku pielęgnacyjnego:

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie Wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (dot. osób, które ukończyły 75 rok życia) 
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o: 
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo 
 • znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka , innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona  w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo  gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować w/w opieki.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1830,00zł miesięcznie. (kwota obowiązuje od dnia 01.01.2020r).

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego  wszczyna postępowanie na podstawie Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. oświadczenia osób zobowiązanych do alimentacji o niemożności sprawowania opieki nad osobą wymagająca opieki, numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki,
 • wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu
 2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

Formularze - wnioski:

 • Zaświadczenie o dochodach
 • Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 • Rodzinny wywiad środowiskowy
 • Oświadczenia majątkowe
 • Wywiady alimentacyjne
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny

 

Przebieg załatwienia sprawy:

Pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu przyznawana jest na wniosek jego rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu przysługuje nieodpłatnie w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 528 zł.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka.

 

W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń:

tel.: (32) 296 21 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny należy:

 • Pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny na stronie w dziale "Wnioski - druki" lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - pokój 35.
 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

(art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


(art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się

przy zachowaniu niżej określonego kryterium:

 

GRANICE DOCHODU UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wyszczególnienie

Kryterium dochodowe

(w zł miesięcznie na osobę)

Okres obowiązywania

 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

674

764

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

samotnego wychowywania dziecka

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

rozpoczęcia roku szkolnego

674

764

jednorazowo

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

674

764

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

 

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko. Do zasiłku rodzinnego przysługuje 8 dodatków, wypłacanych jeżeli zachodzą określone okoliczności (np. rozpoczęcie roku szkolnego, urodzenie dziecka).

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt

śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Obowiązujące kwoty świadczeń:

ZASIŁKI RODZINNE

obowiązują od 01.11.2019r.- 31.10.2020r.

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota miesięcznie

01.11.2019r.- 31.10.2020r.

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

95

124zł

135

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

Urodzenia dziecka

1000 zł

Jednorazowo

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

193

miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

273

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95

miesięcznie, na trzecie i kolejne dziecko

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

110 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

jednorazowo na dziecko, wypłacany w miesiącu faktycznego rozpoczęcia roku szkolnego

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

69

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła