Pomoc jednorazowa w wysokości 300zł. Informacje dot. przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. poz. 583).

 Komu przysługuje pomoc?

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

 

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?

 • Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się numer PESEL.
 • Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.
 • Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art. 450 ustawy o cudzoziemcach)

 

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

 • 300 zł na osobę. Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1 (Biuro Obsługi Klienta - parter, główne wejście). 
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) data urodzenia;

  3) obywatelstwo;

  4) płeć;

  5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

  6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;

  7) adres pobytu;

  8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o ile je posiada;

  9) numer PESEL.
 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Komu przysługuje pomoc?

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matkiNa jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
 • Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się numer PESEL.
 • Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.
 • Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach , znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art. 450 ustawy o cudzoziemcach)