Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko:
konsultant ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Centrum Usług Senioralnych przy ul. 1-go Maja 2/41
w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.11 Listopada 1, 42-500 Będzin w Biurze Obsługi Klienta - parter w godz.: pn 7.30-17.00, wt-czw 7.30-15.30. pt 7:30-14:00

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: (32)307 37 17 , lub (32) 307 11 06


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie

 • wykształcenie wyższe;

 • 3 letni staż pracy

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem;

 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zakres zadań:

 • wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;

 • opracowywanie przy współpracy z  Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;

 • prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;

 • przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPS, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych  źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;

 • realizacja projektów UE zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie, wytycznymi oraz ustawami

 • tworzenie i aktualizowanie harmonogramów, dokumentacji dot. realizowanego wsparcia, uzupełnianie rejestrów i systemów związanych z realizacją projektów UE

 • bieżący monitoring i kontakt z uczestnikami projektu

 • analiza rynku i tworzenie dokumentacji niezbędnej do szacowania wartości zamówień publicznych, prowadzenie analizy rynku w zakresie zakupu usług, dostaw

 • tworzenie zapytań ofertowych, ich załączników i niezbędnej dokumentacji

 • tworzenie umów, harmonogramów i innych dokumentów niezbędnych do sprawnej realizacji zamówień, monitoring i stały kontakt z wykonawcami zamówień

 • organizacja i realizacja eventów, wycieczek bądź imprez okolicznościowych związanych z funkcjonowaniem placówki

 

Wymagania dodatkowe :

 • predyspozycje osobowościowe:

  • samodzielność,

  • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

  • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

  • umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych

 

Mile widziane:

 

- ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia);

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;(wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia);

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenia.odt)oswiadczenia.odt[ ]11 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.odt)oswiadczenie.odt[ ]14 kB
Pobierz plik (RODO.odt)RODO.odt[ ]15 kB