a4 poziom

Miasto Będzin informuje, iż uzyskało dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług społecznych w śródmieściu miasta Będzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX  „Włączenie społeczne" Działanie 9.2. „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne" Poddziałanie 9.2.5. „Rozwój usług społecznych– konkurs".


Projekt będzie wdrażany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

 

Całkowity koszt projektu – 166 044,11 zł.

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 141 137,49 zł

realizacja projektu planowana jest w okresie: 18.05.2021r. - 30.11.2022r.
 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Będzin. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczestników /20 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez wsparcie i rozwój form pracy z rodziną w ramach asystentury rodziny, planuje się m.in.:

  • porady psychologa,
  • porady pedagoga,
  • porady terapeuty uzależnień,
  • warsztaty i doradztwo prawne,
  • warsztaty dla dzieci,
  • wyjścia do kina,
  • piknik rodzinny,
  • wsparcie asystenta rodziny.

 

Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu będą osoby/rodziny (dorośli i dzieci) mieszkańcy Będzina, w szczególności dzielnicy Śródmieście, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia takim wsparciem.

 


Zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (32) 296-21-45, (32) 307-37-17