Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Będzin otrzymała:

wartość dofinansowania:138 447,00 zł;

całkowita wartość: 138 447,00 zł.

 

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy wpisujących się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw „opieki na odległość”.

 

Usługa wsparcia świadczona w ramach programu powinna obejmować wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 

Program stanowi wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez Gminy wsparcia finansowego w 2022 r. Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na podstawie art. 65 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

1. Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

2. Moduł I, w ramach którego zapewnione będą usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, z zaangażowaniem wolontariuszy:

a) wsparcie społeczne poprzez wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów), pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie oraz inne wsparcie według potrzeb,

b) ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia oraz inna pomoc według potrzeb,

c) wsparcie psychologiczne poprzez informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w sytuacji potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej pomoc seniorowi w dokonaniu czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w tym w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, oraz inne wsparcie według potrzeb,

d) wsparcie w czynnościach dnia codziennego poprzez pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych (z FEAD), dostarczanie zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszt zakupu posiłku pokrywa senior), pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych, pomoc w realizacji recept, dostarczaniu leków oraz produktów medycznych (koszt zakupu leków oraz produktów medycznych pokrywa senior), pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie oraz inna pomoc według potrzeb;

3. Moduł II, służący poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

b) detektor upadku,

c) czujnik zdjęcia opaski,

d) lokalizator GPS,

e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

REALIZACJA PROGRAMU

1. Moduł I

a) Senior, który ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, w celu uzyskania pomocy, zgłasza taką potrzebę poprzez ogólnopolską infolinię 225051111 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

b) Pracownik MOPS ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania seniora, w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

c) Pracownik MOPS, po odbytej wizycie u seniora, określa szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia, uwzględniając wsparcie osób bliskich.

d) W przypadku stwierdzenia przez pracownika MOPS, że senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, informuje on o tym seniora i w konsekwencji MOPS udziela niezbędnego wsparcia samodzielnie bądź przekazuje sprawę wolontariuszowi.

2. Moduł II

a) MOPS rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, na podstawie zgłoszeń seniorów przez ogólnopolską infolinię 225051111 lub bezpośrednio do MOPS w Będzinie

b) Na podstawie rozeznanych potrzeb, MOPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonuje zakupu „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora obsługi.

c) MOPS, w oparciu o kryteria, m.in. takie, jak: wiek, stan zdrowia, przebyte zabiegi medyczne, czy też niepełnosprawność, uwzględniając wsparcie osób bliskich, przydziela seniorowi „opaskę bezpieczeństwa” oraz zapewnia instruktaż jej obsługi.