Zasiłek stały przysługuje:

(art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 

Zasiłek stały

Wysokość świadczenia  

 Minimalna wysokość zasiłku stałego

 30zł

 Maksymalna wysokość zasiłku stałego

645zł

 

Zasiłek okresowy przysługuje:

(art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

  • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 
 

Lata 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego 

od 2008 

w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;

w przypadku rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

(art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).