MOPS Będzin

ddps logo

gzichow
ADRES:
ul. Jana III Sobieskiego 1
42-500 Będzin
KONTAKT:
(32) 267 46 07
ddps1@mops.bedzin.pl
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek:
7:30-17:00
Wtorek - Piątek:

7:30-15:30

 

CYKLICZNE SPOTKANIA POD NAZWĄ KLUB AKTYWNEGO SENIORA

Poniedziałek:

15:00-17:00

warpie
ADRES:
ul. rtm. Witolda Pileckiego 7
42-500 Będzin
KONTAKT:
(32) 267 40 83
ddps2@mops.bedzin.pl
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek:
7:30-17:00
Wtorek - Piątek:
7:30-15:30
koniec nawiasu

Regulamin DDPS

Dzienny Dom Pomocy Społecznej podlega bezpośrednio Kierownikowi, który organizuje i nadzoruje pracę Działu, z zachowaniem dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy podległych pracowników.


1. Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zapewnia pensjonariuszom dzienny pobyt, świadczy usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego wymagają pomocy osób trzecich.
2. Szczegółowe zadania pracowników działu zawarte są w indywidualnych zakresach czynności.

 

REGULAMIN
DZIAŁU DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 1


1. Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej zwany w tekście Dziennym Domem wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
2. Zakres świadczonych usług podczas pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej:
a) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
zapewnienie dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadu oraz suchego prowiantu na każdy dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy przypadający w ciągu tygodnia oraz na każdy dzień weekendu,
zapewnienie możliwości korzystania z usług opiekuńczych.
b) świadczenia opiekuńcze polegające na:
udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, podtrzymywaniu sprawności i aktywizowaniu poprzez udział w terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, warsztatach, zajęciach terapeutycznych, wykonywaniu drobnych prac na rzecz Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej i innych osób korzystających z pomocy Działu, udzielaniu pomocy pensjonariuszom w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych, prowadzeniu pracy socjalnej we współpracy z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielaniu pomocy, porad i wsparcia we współpracy z konsultantami Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
c) zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, integrację ze społecznością lokalną polegające na: stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, środowiskiem, budowanie sieci wsparcia społecznego, podtrzymywanie pozytywnych więzi międzypokoleniowych, stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym poprzez wspólny udział w festynach i spotkaniach okolicznościowych, promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie, inne przedsięwzięcia związane z integracją ze społecznością lokalną.
3. Działalność Dziennego Domu może być uzupełniana pracą wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Przy realizacji celów i zadań Dzienny Dom współpracuje z innymi Działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi.
5. Pracownicy uczestniczą w organizowanych przez kierownika szkoleniach na temat praw i obowiązków Pensjonariuszy oraz kierunków prowadzonej terapii, form i metod pracy z seniorami.


§ 2


Dzienny Dom dysponuje 76 miejscami, w tym 36 miejsc jest w Filii Dziennego Domu.

 

§ 3

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia niepełnosprawnym Pensjonariuszom możliwość skorzystania z przewozu. Zasady korzystania z transportu określa Regulamin korzystania z samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez osoby niepełnosprawne korzystające z pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie i Schronisku dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina.

2. Do korzystania z transportu w ramach pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uprawnione są wyłącznie osoby niepełnosprawne, którym rodzina nie może zapewnić przewozu:

a) z widoczną dysfunkcją ruchu, poruszające się na wózku lub przy pomocy sprzętu pomocniczego, które podczas przewozu nie wymagają pomocy indywidualnego opiekuna,

b) wykazujące zaburzenia pamięci w terenie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

c) w zaawansowanym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu,

d) które z powodu zdarzeń losowych w ściśle określonym terminie nie mogą samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu


§ 4


Pracownicy i Kierownik nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe Pensjonariuszy przynoszone do Dziennego Domu.


§ 5


Zasady przyjmowania do Działu Dzienny Domu Pomocy Społecznej
1. Podstawą przyjęcia do Działu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
2. Przyjęcia osoby do Dziennego domu dokonuje kierownik, który w oparciu o przeprowadzony wywiad uzyskuje informacje dotyczące zainteresowań Pensjonariusza, jego stanu zdrowia, oczekiwań pod kątem dostosowania oferty zajęć do potrzeb i możliwości Pensjonariusza.
3. Pensjonariuszom Dziennego Domu przekazywane są informacje o przysługujących prawach i obowiązkach.
4. Kierownik wspólnie z pracownikami opracowują diagnozę potrzeb i możliwości psychofizycznych Pensjonariuszy (przy ich udziale), a następnie na jej podstawie opracowują indywidualne plany wspierania Pensjonariuszy.
5. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała NR IV/24/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2015 r.
6. Opłata za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, wnoszona jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS.
7. Dzienny Dom prowadzi ewidencję Pensjonariuszy poprzez codzienne sprawdzanie listy obecności. Rozliczenie odpłatności za niewykorzystane przez Pensjonariusza posiłki z powodu jego nieobecności następuje na koniec każdego miesiąca.
8. Nieuzasadniona nieobecność w okresie 2 tygodni upoważnia Kierownika do skreślenia tej osoby z listy po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. W razie planowanej nieobecności Pensjonariusz powinien o tym fakcie powiadomić Kierownika Dziennego Domu.

 

§ 11


Organ pomocniczy i doradczy Kierownika Działu stanowi Rada Domu, która jest wybierana corocznie przez Pensjonariuszy Dziennego Domu w tajnym głosowaniu na podstawie regulaminu Rady Domu.


§ 12


Pensjonariusze Dziennego Domu mają prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej i prywatności oraz podmiotowego traktowania.
2. Współdecydowania w sprawach ich dotyczących.
3. Zachowania tajemnicy w sprawach ich dotyczących.
4. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie Dziennego Domu, w tym terapii zajęciowej, udziału w imprezach organizowanych przez inne instytucje, w tym jednostki pomocy społecznej oraz środowisko lokalne.
5. Uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb realizowanych z ramach pobytu w Dziennym Domu.
6. Korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
7. Pensjonariusze mają prawo do samorządowego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współpracy z Kierownikiem oraz personelem Dziennego Domu.
8. Poszanowania praktyk religijnych i przekonań.
9. Zgłaszania Kierownikowi Dziennego Domu skarg i wniosków.
10. Rezygnacji z pobytu w Dziennym Domu.


§ 13


Do obowiązków Pensjonariuszy w szczególności należy:
1. Zapoznanie się i przestrzeganie obowiązującego Regulaminu Dziennego Domu.
2. Współdziałanie z terapeutą w zakresie terapii zajęciowej, w miarę możliwości udzielanie pomocy w drobnych pracach na rzecz Dziennego Domu.
3. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego w Dziennym Domu oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów oraz imprez okolicznościowych.
4. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Dziennego Domu oraz organizowanych zajęciach i spotkaniach.
5. Przestrzeganie higieny osobistej i dbanie o wygląd zewnętrzny.
6. Poszanowanie cudzej własności pozostałych Pensjonariuszy oraz personelu Dziennego Domu.
7. Utrzymanie czystości i porządku w Dziennym Domu, troska o wyposażenie, powierzony sprzęt oraz materiały.
8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z rożnych urządzeń elektrycznych i mechanicznych znajdujących się na terenie Dziennego Domu.
9. Regularne uczęszczanie do Dziennego Domu i informowanie Kierownika o nieobecności powyżej 1 dnia.
10. Terminowe regulowanie należności za pobyt w kwocie zgodnej z wydaną decyzją wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
11. Przestrzeganie zakazu:
palenia tytoniu na terenie Dziennego Domu poza wyznaczonymi do tego miejscami, spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, a także ich wnoszenia i spożywania na terenie Dziennego Domu, wprowadzania osób postronnych i zwierząt na terenie Dziennego Domu.


§ 14


Szczególnie rażące nieprzestrzeganie obowiązków przez Pensjonariuszy może skutkować pozbawieniem prawa korzystania z Dziennego Domu na wniosek Kierownika.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok