Gmina Będzin rozpoczęła realizację programu pilotażowego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja projektu umożliwi efektywną kooperację wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współdziałały w ograniczonej postaci. Działania związane z projektem koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 4 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w ramach niniejszego programu. Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele różnych instytucji min.

Wicestarosta Będziński, prezydenci urzędu miasta, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy placówek pomocy społecznej, prezesi instytucji pozarządowych, pracownicy schronisk dla osób bezdomnych i wielu specjalistów którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką społeczną. Formuła spotkania polegała na zapoznaniu zebranych osób z programem KOOPERACJE 3D, następnie spotkanie przybrało formę warsztatów i konsultacji. Wszystkie instytucje zgodnie oświadczyły, iż istnieje potrzeba spotkań o tym charakterze , gdyż są one cennym źródłem informacji i wiedzy o działalności różnych instytucji wspierających pomoc społeczną.