a4 poziom

 

Klub Seniora w CUS

 

Klub Seniora jest klubem samopomocy - placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców miasta w wieku 60+ w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Skierowany jest do seniorów niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, które w bardzo różnorodny sposób mogą spędzać wolny czas z możliwością pogłębiania swych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Spotkania w KS pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim zagospodarować wolny czas. KS jest otwarty na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Działalność Klubu Seniora ma na celu integrację lokalnego środowiska seniorów, poprawę funkcjonowania psychicznego, społecznego i fizycznego uczestników, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, wzrostu poczucia własnej wartości jak również aktywizację i promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.

 

Klub Seniora oferuje swoim podopiecznym następujące wsparcie:


Wsparcie zajęciowe

  •  Zajęcia komputerowe – zajęcia informatyczne w grupie, nauka obsługi podstawowych programów komputerowych.
  • Język angielski - nauka podstawowych wyrażeń niezbędnych do komunikowania się w języku angielskim, podstawy gramatyki i podstawowych zwrotów - słówek z życia codziennego związane z rożnymi sytuacjami. Poznanie kultury Wielkiej Brytanii.
  • Zajęcia rękodzielnicze - warsztaty manualno – plastyczne z zastosowaniem różnorodnych technik twórczości. Zumba Gold – układy taneczne opracowane specjalnie dla seniorów, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i ruchowej.
  • Wykłady z zakresu prawa – udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, lokatorskiego, społecznego, podstawowe metody oszustw i kradzieży, zagadnienia związane z zadłużeniami i ich egzekucją, prawa i obowiązki konsumenckie, prawo lokalowe, rodzinne, prawa i obowiązki pacjenta, umowy cywilnoprawne, możliwości korzystania z PFRON itp.
  • Edukacja zdrowotna – wykłady, których bezpośrednim celem jest ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań motywacji i umiejętności, a co za tym idzie postaw zdrowotnych, które powinny prowadzić do realizacji zachowań służących zdrowiu.
  • Poradnictwo psychologiczne – warsztaty ukierunkowane na rozwój psychospołeczny seniorów m.in. radzenie sobie ze stresem, osobista motywacja, osiąganie celów, profilaktyka uzależnień, asertywność, komunikacja interpersonalna, pełnienie ról społecznych.
  • Warsztaty fotograficzne – warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań fotograficznych uczestników poprzez naukę robienia zdjęć oraz wzrost wiedzy w zakresie możliwości fotograficznych.

 

Oferta Klubu jest urozmaicona, co daje duży wachlarz możliwości ciekawego i interesującego spędzania czasu wolnego dla każdego seniora. 

Klub Seniora cały czas prowadzi aktywną rekrutację wśród zainteresowanych uczestników.