Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała NR IV/24/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2015 r. Odpłatność uzależniona jest od dochodów klienta prowadzącego samodzielne gospodarstwo domowe lub klienta pozostającego we wspólnym gospodarstwie w rodzinie.