REGULAMIN
DZIAŁU DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 1

CELE DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ZASADY POBYTU

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zwanego dalej Dziennym Domem.

2 Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z przyjętymi warunkami funkcjonowania, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla mieszkańców Będzina, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność, sytuację życiową, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego wymagają częściowej pomocy, w szczególności dla osób wymagających wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

4. Celem Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia Pensjonariuszom oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczeniu w życiu społecznym.

5. Celami szczegółowymi są:

 • poprawa jakości życia Pensjonariuszy,
 • poprawa stanu psychofizycznego Pensjonariuszy objętych usługami Dziennego Domu,
 • przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, marginalizacji i wykluczenia społecznego,
 • stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji i wykorzystaniu tkwiącego w Pensjonariuszach potencjału, wpływających korzystnie na poczucie własnej wartości.

6. Pobyt w Dziennym domu odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Pensjonariusza, poszanowania jego godności i praw,
 • zapewnienia Pensjonariuszom poczucia bezpieczeństwa,
 • zapewnienia domowej atmosfery,
 • animowania aktywności w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Pensjonariusza,
 • promowania potencjału i doświadczenia Pensjonariuszy.

7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

8. Przy realizacji celów i zadań Dzienny Dom współpracuje z innymi Działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi.

9. Działalność Dziennego Domu może być uzupełniana pracą wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 1 dysponuje 40 miejscami. Filia Dziennego Domu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7 dysponuje w 36 miejscami.


§ 2

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

1. Zakres świadczonych usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej:

a) usługi bytowe:

 • zapewnienie miejsca pobytu do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • zapewnienie dwóch posiłków dziennie: śniadania i obiadu oraz suchego prowiantu na każdy dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy przypadający w ciągu tygodnia oraz na każdy dzień weekendu,
 • zapewnienie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej poprzez udostępnienie urządzeń do tego przeznaczonych,
 • inne świadczenia o charakterze bytowym, o ile ich realizacja będzie możliwa przy wykorzystaniu zasobów organizacyjnych i finansowych placówki;

b) usługi opiekuńcze:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,
 • usługa transportu dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie pracy socjalnej we współpracy z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
 • udzielanie pomocy, porad, wsparcia we współpracy z konsultantami Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie;

c) usługi wspomagające:

 • organizowanie czasu wolnego,
 • umożliwienie udziału w zajęciach aktywizujących, integracyjnych, w tym udział w terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, warsztatach, zajęciach terapeutycznych, spotkaniach edukacyjnych, zajęciach ułatwiających samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym,
 • pomoc w realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich poprzez udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych oraz organizowanie w placówce spotkań świątecznych, imprez okolicznościowych wynikających z tradycji i obyczajów,
 • umożliwienie rozwijania pasji i zainteresowań Pensjonariuszy,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności,
 • stworzenie warunków do samopomocy,
 • umożliwienie integracji ze społecznością lokalną oraz integracji międzypokoleniowej,
 • promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

 

§ 3

ORGANIZACJA DOMU

 

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Dziennego Domu sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje kierownik, zwany dalej kierownikiem Dziennego Domu.

3. Usługi na rzecz Pensjonariuszy Dziennego Domu świadczone są na podstawie i zgodnie z:

a) indywidualnym planem wparcia opracowanym przy współudziale Pensjonariusza przez kadrę Dziennego Domu z uwzględnieniem, jeśli to konieczne, opinii innych specjalistów, opartym na diagnozie potrzeb i możliwości psychofizycznych Pensjonariusza,

b) miesięcznym planem pracy Dziennego Domu, który opracowują terapeuci zajęciowi i zatwierdza kierownik Dziennego Domu.

4. Dzienny Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. poniedziałek 7:30 do 17:00, wtorek  - czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00 przez cały rok, we wszystkie dni robocze.

5. Dzienny Dom prowadzi ewidencję Pensjonariuszy poprzez codzienne sprawdzanie listy obecności.

6. Osoby korzystające mogą wychodzić w czasie swojego pobytu poza budynek i teren Dziennego Domu po poinformowaniu o tym kierownika lub pracownika Dziennego Domu i wypisaniu się w zeszycie wyjść. Nie mogą przy tym żądać zwrotu odpłatności w przypadku nieskonsumowania posiłku.

7. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby z zaburzeniami poznawczymi mogą wychodzić w czasie swojego pobytu poza budynek i teren Dziennego Domu jedynie pod nadzorem opiekuna.

8. W sytuacji planowanej realizacji zajęć poza siedzibą Dziennego Domu (wyjście na teren miasta lub wyjazd poza miasto) do udziału w zajęciach kwalifikuje się Pensjonariuszy Dziennego Domu biorąc pod uwagę ich możliwości i predyspozycje.

9. W trakcie pobytu w Dziennym Domu w uzasadnionych przypadkach Pensjonariusz może zostać zobowiązany do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w określonym rodzaju zajęć.


§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSCA W DZIENNYM  DOMU

 

1. Podstawą przyjęcia do Dziennego Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

2. Decyzja o przyznaniu miejsca w Dziennym Domu określa termin, na jaki miejsce zostaje  przyznane oraz wysokość odpłatności za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu i sposób jej ponoszenia.


§ 5

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DZIENNYM DOMU

 

1. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

2. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej Pensjonariusza. Odpłatności za pobyt i wyżywienie nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 6

USŁUGA TRANSPORTU

 

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia niepełnosprawnym Pensjonariuszom możliwość korzystania z przewozu. Zasady korzystania z transportu określa Regulamin korzystania z samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez osoby niepełnosprawne korzystające z pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

2 Do korzystania z transportu w ramach pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uprawnione są wyłącznie osoby niepełnosprawne, którym rodzina nie może zapewnić przewozu:
a) z widoczną dysfunkcją ruchu, poruszające się na wózku lub przy pomocy sprzętu pomocniczego, które podczas przewozu nie wymagają pomocy indywidualnego opiekuna,

b) wykazujące zaburzenia pamięci w terenie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

c) w zaawansowanym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu,

d) które z powodu zdarzeń losowych w ściśle określonym terminie nie mogą samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu.


§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI PENSJONARIUSZY

 

1. Pensjonariusze Dziennego Domu mają prawo do:

 • poszanowania godności osobistej i prywatności oraz podmiotowego traktowania,
 • poszanowania praktyk religijnych i przekonań,
 • współdecydowania w sprawach ich dotyczących,
 • uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb,
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych przez Dzienny Dom na terenie placówki i poza jej siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywaniu właściwych form współpracy z kierownikiem i personelem Dziennego Domu,
 • użytkowania pomieszczeń Dziennego Domu w godzinach funkcjonowania placówki,
 • korzystania ( w obecności kadry Dziennego Domu lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć) ze sprzętów będących na wyposażeniu Dziennego Domu,
 • zgłaszania kierownikowi Dziennego Domu skarg i wniosków,
 • rezygnacji z pobytu w Dziennym Domu.

2. Każdy Pensjonariusz Dziennego Domu ma obowiązek:

 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w proponowanych formach aktywności i zajęciach,
 • punktualnego uczestniczenia w posiłkach,
 • poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych Pensjonariuszy,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • przestrzegania higieny osobistej i dbania o wygląd zewnętrzny,
 • zmiany obuwia na zastępcze, co najmniej w okresie jesienno-zimowym,
 • poszanowania mienia stanowiącego własność Dziennego Domu i innych osób,
 • przestrzegania porządku i czystości w pomieszczeniach Dziennego Domu,
 • przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarnych,
 • natychmiastowego zgłaszania kadrze Dziennego Domu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych uszkodzeń i awarii,
 • zgłaszania każdorazowo wyjścia z placówki w trakcie zajęć i potwierdzenia wyjścia własnoręcznym podpisem w zeszycie wyjść,
 • informowania kierownika Dziennego Domu o nieobecności powyżej jednego dnia,
 • regularnego i terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu,
 • stosowania się do wskazówek kadry Dziennego Domu i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć,
 • ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

3. Pensjonariuszom zabrania się:

 • wnoszenia na teren Dziennego Domu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • wchodzenia na teren Dziennego Domu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu na terenie Dziennego Domu poza miejscem do tego wyznaczonym na zewnątrz placówki,
 • samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych uszkodzeń i awarii,
 • wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Dziennego Domu,
 • wprowadzania osób, które nie są Pensjonariuszami na teren Dziennego Domu bez zgody kadry,
 • wprowadzania na teren Dziennego Domu zwierząt,
 • wnoszenia na teren Dziennego Domu sprzętów, rzeczy, dokumentów i pieniędzy zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością Pensjonariusza, szczególnie o wysokiej wartości,
 • opuszczania placówki bez uprzedniego poinformowania o wyjściu kadry oraz potwierdzenia wyjścia własnoręcznym podpisem w zeszycie wyjść.


§ 8

RADA DOMU

 

1. Rada Domu stanowi organ pomocniczy i doradczy kierownika Dziennego Domu.

2. Kadencja Rady Domu trwa 12 miesięcy.

3. W skład Rady Domu wchodzi trzech reprezentantów wybranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród Pensjonariuszy obecnych w trakcie głosowania.

4. Kandydaci na członków Rady muszą wyrazić zgodę na pracę w Radzie.

5. W przypadku, gdy członek Rady rezygnuje z pracy w niej lub przestaje być Pensjonariuszem Dziennego Domu – jego członkostwo wygasa i przeprowadza się wybory uzupełniające.

6. Do zadań Rady należy:

 • współdziałanie z kierownikiem i kadrą Dziennego Domu w tworzeniu warunków sprzyjających dobrej atmosferze i prawidłowym relacjom międzyludzkim,
 • motywowanie Pensjonariuszy do czynnego udziału w proponowanych zajęciach i aktywnościach,
 • współorganizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego w ramach dostępnych możliwości i zasobów placówki,
 • wnoszenie wniosków i uwag dotyczących organizacji usług świadczonych w Dziennym Domu,
 • współudział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych między Pensjonariuszami,
 • utrzymywanie kontaktów z chorymi Pensjonariuszami w przypadku ich dłuższej nieobecności.


§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Każdy Pensjonariusz zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza podpisaniem Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

2. Dzienny Dom nie ponosi odpowiedzialności za pobyt Pensjonariusza poza placówką w sytuacji, gdy samodzielne wyjście zostało zgłoszone kadrze i odnotowane w zeszycie wyjść lub gdy Pensjonariusz opuścił placówkę bez dopełnienia tego obowiązku.

3. Dzienny Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe wnoszone przez Pensjonariusza na teren placówki.

4. Uchylenie decyzji przyznającej pobyt w Dziennym Domu następuje w przypadku, gdy:

 • Pensjonariusz w formie pisemnego oświadczenia zrezygnuje z pobytu w Dziennym Domu,
 • stan zdrowia Pensjonariusza wymaga innego rodzaju opieki, której nie można zapewnić w ramach usług świadczonych w Dziennym Domu,
 • Pensjonariusz swoim zachowaniem uniemożliwia lub zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Dziennego Domu lub narusza obowiązki, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu,
 • Pensjonariusz zachowuje się w sposób zagrażający własnemu zdrowiu i życiu, lub zdrowiu i życiu innych osób.
 • nieuzasadnionej nieobecności, która trwającej dwa tygodnie.