Zasiłek celowy przyznaje się:

(art. 39 ustawy o pomocy społecznej)

  • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej;
  • w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy przyznaje się:

(art. 41 ustawy o pomocy społecznej)

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) przyznaje się:

  • w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.