Praca socjalna:

To działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej:

Po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pod warunkiem że osoba posiada obywatelstwo polskie i spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Sprawienie pogrzebu:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 p.15 i art. 44, 96 ust. 3 art 102. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub w części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku. Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa gmina.

 

Schroniska:

Zadaniem Ośrodków Pomocy Społecznej jest także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej).

 

Posiłek:

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana jest w szczególności dzieciom i młodzieży w szkołach, osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Usługi te są przeznaczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (współmałżonek, wstępni, zstępni) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Podczas wywiadu środowiskowego ustala się zakres pomocy usługowej oraz odpłatność zgodnie z przyjętą przez ośrodek tabelą.