Kontakt: tel.: (32) 296 21 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się m.in. w drodze konkursu. Informacje o konkursach a także inne oferty pracy na stanowiska pomocnicze i obsługi, które nie są stanowiskami urzędniczymi i nie wymagają przeprowadzenia naboru w drodze konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej - w przypadku naboru na stanowisko urzędnicze. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w naszym Ośrodku (biorące udział w naborze na konkretne stanowisko) proszone są o wypełnienie załączonej poniżej zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie jej wraz z klauzulą informacyjną oraz dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane tylko na oferty pracy umieszczone na stronie Ośrodka. Pozostałe dokumenty (bez wskazania konkretnego stawiska pracy) będą zniszczone.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula_informacyjna.pdf)klauzula informacyjna[ ]94 kB
Pobierz plik (REKRUTACJA.pdf)Zgoda na udział w rekrutacji[ ]504 kB

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin w ramach rekrutacji zewnętrznej.

  

Forma zatrudnienia: 

 • umowa o pracę.


Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (wzór w załączniku);

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w załączniku);

 • prawo jazdy kat. B;

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 
Zakres zadań:

 • obsługa pojazdu samochodowego znajdującego się na stanie Ośrodka - rozwożenie pensjonariuszy do Dziennych Domów Pomocy Społecznej;

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu samochodu służbowego, nadzór nad terminowością przeprowadzania badań technicznych pojazdu, bezzwłoczne zgłaszanie awarii i usterek oraz zapewnienie stałej funkcjonalności pojazdu.

 • organizowanie i wykonywanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku Ośrodka, w pomieszczeniach Rejonów Opiekuńczych, w Schronisku dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina, w Centrum Usług Senioralnych;

 • zgłaszanie bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem stanu budynku Ośrodka w nie pogorszonym stanie;

 • dokonywanie drobnych napraw w budynku Ośrodka, na terenie wokół budynku oraz w pomieszczeniach Rejonów Opiekuńczych, Schronisku dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina, Centrum Usług Senioralnych zgodnie z zaistniałymi potrzebami;

 • utrzymywanie w porządku i czystości terenu wokół w/w placówek;

 

Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 • dobra organizacja pracy; 

 • kreatywność;

 • komunikatywność, zaangażowanie,

 • umiejętność pracy w zespole;

 • uczciwość.

   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku);

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • klauzulę informacyjną.

  

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko Konserwator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (parter), lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022 r. do godziny 13.30.

 

Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula_informacyjna.pdf)Klauzula_informacyjna.pdf[ ]94 kB
Pobierz plik (osoby.pdf)Kwestionariusz osobowy[ ]52 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)Oświadczenia[ ]53 kB

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

1. Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin

 

2. Wymiar czasu prac: pełny etat - w systemie zadaniowego czasu czasu pracy3. Warunki pracy: praca w środowisku, na terenie miasta Będzin – w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno - biurowych.

 

4. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 j.t. ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

5.Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) równowaga emocjonalna;
3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,
4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5) odporność na stres;
6) odpowiedzialność
7) asertywność;
8) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
9) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 

 • kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzulę informacyjną.

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

tel.: (32) 296 21 43

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula_informacyjna.pdf)klauzula informacyjna[ ]94 kB
Pobierz plik (osoby.pdf)Kwestionariusz osobowy[ ]52 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)Oświadczenia[ ]53 kB

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę. 

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-czw. 7.30-15.30 i piątek od 7.30-14.00

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie min. średnie ( dyplom w zawodzie instruktora terapii zajęciowej)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Zakres zadań:

 • ustalanie i planowanie zajęć z pensjonariuszami Domu,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej
 • organizowanie różnorodnych form aktywności kulturalnej uczestników DDPS
 • opracowywanie miesięcznych planów pracy

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • komunikatywność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • cv;
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na udział w rekrutacji;
 • klauzulę informacyjną.
  Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.
oferta pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.