ue loga

Program Korpus Wsparcia Seniora finansowany jest z dotacji celowej budżetu Państwa na dofinansowanie zadania w postaci usługi wsparcia na rzecz seniorów w roku 2024.

 

Wysokość dofinansowania - 88 380,00 zł, w tym:

  • MODUŁ I - 72 600,00 zł
  • MODUŁ II - 15 780,00 zł

Całkowita wartość: 110 475,00 zł


Cele programu:

  1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opaski na odległość".

 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa Moduły:

  • MODUŁ I - organizacja i koordynacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich
  • MODUŁ II - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

 

W ramach Modułu I - 10 środowisk skorzysta ze wsparcia w ramach, którego seniorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci usług sąsiedzkich, które obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

W ramach Modułu II 90 będzińskich seniorów zostanie objętych usługą teleopieki. Seniorzy otrzymają opaski bezpieczeństwa z możliwością 24 godzinnego, bezpośredniego kontaktu z centrum pomocy, wyposażone w takie funkcje jak: przycisk SOS, GPS, detektor upadku, pomiar i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (puls, saturacja, temperatura, ciśnienie).

 

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby, które spełniają następujące kryteria:

Moduł I - usługi sąsiedzkie:

  • osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, są mieszkańcami Będzina i z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz ww. osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Moduł II - usługa "opieki na odległość":

  • osoby, które mają 60 lat i więcej, są mieszkańcami Będzina i mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w sanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

korpus