a4 poziom

Miasto Będzin informuje, iż uzyskało dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwiniecie działalności  Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX  „Włączenie społeczne" Działanie 9.1. „Aktywna integracja" Poddziałanie 9.1.5. „Programy aktywnej integracji osób grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs".


Projekt będzie wdrażany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie


 Całkowity koszt projektu – 303 711,09 zł

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 258 154,42 zł,

realizacja projektu planowana jest w okresie: 29.03.2021r. - 15.09.2022r.
 

 

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z rewitalizowanego obszaru dzielnicy Grodziec w Będzinie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 uczestników ( 9 kobiet i 7 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji, m.in. poprzez:

 • praca socjalna,
 • zajęcia z psychologiem,
 • warsztaty wizerunku i zdrowia,
 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kursy i szkolenia,
 • staże zawodowe.

 

Uczestnikami/ Uczestniczkami zgodnie z założeniami mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a) mieszkańcy Będzina w wieku aktywności zawodowej,

b) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem, szczególne preferencje zostały przewidziane dla:

 • osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, tj. dzielnicę Grodziec,
 • osób, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia ze względu na status społeczny czy zawodowy,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Po zakończeniu projektu planuje się osiągnięcie następujących wskaźników:

 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 9 (5 K i 4 M)
 • liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 (2K i 2M)
 • liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – 4 (2K i 2M)

 

Zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (32) 296-21-54, (32) 307-37-17