Prezydent Miasta Będzina informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Nabór wniosków został zakończony!!!

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

dodatek

Nabór wniosków został zakończony!!!

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

dodatek węglowy

Nabór wniosków został zakończony!!!

Prezydent Miasta Będzina zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego, który finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.3) – art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek osłonowy

Prezydent Miasta Będzina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

 

Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody
- określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych- nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
  • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

 

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

 

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1,
punkt obsługi (wejście główne) oraz w formie elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
(32) 296 21 51, (32) 296 21 52, (32) 296 21 53

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023 poz. 759);
  • ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ( Dz.U. 2023 poz. 2760).
Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK_DO_20224..pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy[ ]341 kB