W dniu 12 czerwca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1088), została opublikowana ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa ustawa w art. 12, zmienia ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższy przepis wchodzi w życie 27 czerwca 2023 r.

Do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. przedłużony zostaje legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

Zmianie ulega art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostaje przedłużony do 4 marca 2024 r.

Pobyt osób, o których mowa w ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uznaje się również za legalny do dnia:
1) 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli te osoby:
a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), lub
b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub
c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

2) 30 września 2024 r. – jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.