Nabór wniosków został zakończony!!!

Prezydent Miasta Będzina zaprasza do złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. wypłacany dwa razy do roku tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych- nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 600 zł dla 2-3 osobowego;
  • 850 zł dla 4-5 osobowego;
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

 

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

 

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

 

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, punkt obsługi (wejście główne) i pokój 36 oraz w formie elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: (32) 296 21 46, (32) 296 21 51, (32) 296 21 52, (32) 296 21 53

 

UWAGA!

Od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 04.01.2022) do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą pozostawiane bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.