Miejsce na artykuły z menu Świadczona pomoc

Prawnik

Darmowe konsultacje w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom odbywają się  w każdy piątek od godziny 09:00 do 11:00 w siedzibie tutejszego Ośrodka w pokoju 19A (parter - główne wejście). 

 

Zasiłek okresowy przysługuje:

(art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego :

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

(art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 531 020 645,
 • korespondencję pisemną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin.


Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Tłumaczem jest Patrycja Gruca - Hołota.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
- PJM (polski język migowy),
- SJM (system językowo-migowy),
- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP (/MOPSBEDZIN/skrytka), opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

karta senioraKażdy mieszkaniec Będzina powyżej 60 roku życia będzie mógł skorzystać ze specjalnych zniżek i promocji. Wystarczy tylko, że wypełni wniosek o wydanie Będzińskiej Karty Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Punkcie Obsługi Klienta lub Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. (32)2674607. Będzińska Karta Seniora zostanie wydana po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku, w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna z dokumentem tożsamości właściciela Karty.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
I ICH RODZIN (od 11 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

 • Wtorek: 15:00 – 18:00

 • Środa: 10:00 – 15:00

 • Czwartek: 17:30 – 20:30

 • Piątek: 11:00 – 20:30

W formie telefonicznej pod numerem telefonu: 603 342 525, oraz poprzez aplikacje telefoniczne (WhatsApp, Messanger),a także za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych tj. Komunikatory internetowe (Skype).

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
I PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
- z wyłączeniem sierpnia 2021 roku

Godziny dyżurów:

 • Środa: 08:00 – 11:00

 • Czwartek: 8:00 – 12:00

 • Czwartek: 15:30 – 19:30

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501

 

 

KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
I ICH RODZIN (od 18 stycznia 2021 roku do 17 grudnia 2021 roku)
(z wyłączeniem wakacji lipiec/sierpień)

Godziny dyżurów:

 • Poniedziałek: 08:00 – 11:00

Teleporada, pod numerem telefonu: 604-823-501

Darmowe konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą domową i problemem alkoholowym odbywają w każdy czwartek od 10:00 - 14:00 (4h).

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.


Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji, który stanowi: "Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu okresu jego pobierania; powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym".
Odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych przez osobę bezrobotną może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz każdorazowo skutkuje utratą statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu bezrobotnego) oraz ubezpieczeniem wypadkowym, natomiast nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej( w wymiarze 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne, wypłacane w okresach miesięcznych z dołu.
Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Powiatowy Urząd Pracy na wniosek gminy lub upoważnionego podmiotu dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Procedura:

 1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Staroście oraz Kierownikowi/ Dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej.
  Plan określa w szczególności:
  - rodzaje prac społecznie użytecznych,
  - liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
  - liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.
 2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Kierownik/Dyrektor ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.
 4. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.
 5. PUP kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych.
 6. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku w celu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz poucza o konieczności przestrzegania w miejscu wykonywania w/w prac porządku i dyscypliny, a także zapoznaje bezrobotnego z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Starosta przekazuje właściwemu kierownikowi/dyrektorowi ośrodka pomocy społecznej w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania.
 8. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę i właściwego kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku nie zgłosi się do wykonywania w/w prac, nie podejmie przydzielonej jej pracy, opuści miejsce wykonywania prac, bądź naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

  

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (teks jednolity: Dz. U. Z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.z 2011r. Nr 155, poz.921)

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 listopada 1

 

W ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty:
tel. (32) 296 21 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Przewodnicząca zespołu: Patrycja Gruca - Hołota
 • Zastępca przewodniczącej, Koordynator, Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewelina Nowak tel. 533 344 954
 • Specjalista pracy socjalnej: Monika Lubińska tel. 533 344 952
 • Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy/ członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Anna Błaszkiewicz

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na komendę i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po wszczęciu procedury formularz przekazywany jest do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kolejnym krokiem jest powołanie grupy roboczej, która składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

 

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

PAMIĘTAJ:

 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
 • Masz prawo do własnego zdania.
 • Masz prawo do nietykalności cielesnej.
 • Masz prawo popełniać błędy.
 • Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.

 

WYKAZ LOKALNYCH PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie - Dział Poradnictwa Specjalistycznego
  ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, pok. 19b
  tel.: (32)2962145.
 2. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2674352.

 3. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny, filia w Czeladzi 
  ul. 11 Listopada 8, 41-250 Czeladź
  tel.: (32)2657880.

 4. Miejska Świetlica Środowiskowa 
  ul. rtm. Witolda Pileckiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)7614764.

 5. Noclegownia
  ul. Wolska 45, 42-500 Będzin
  tel.: 530754291.

 6. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
  ul. Małachowskiego 22, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2054514.

 7. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS
  ul. Energetyczna 10, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2671946.

 8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2679128.

 9. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 
  ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2674401.

 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin
  tel.: (32)2678108.

 11. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
  ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3680804.

 12. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 
  ul. Bema 1, 42-500 Będzin 
  tel.: (47)8536255.

 13. Straż Miejska w Będzinie 
  ul. Plac Kolei Warszawsko Wiedeńskiej , 42-500 Będzin 
  tel.: (32)7104690.

 14. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ PRO SALUTE 
  ul. Sączewskiego 27, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)2673285.

 15. NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
  ul. Modrzejowska 27, 42- 500 Będzin
  tel.: (32)7300444.

 16. Poradnia Przeciwalkoholowa w Czeladzi
  ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
  tel.: (32)2651644, (32)2651586 wew 265.

 17. Sąd Rejonowy w Będzinie I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych
  ul. Królowej Jadwigi 2, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3688125.

 18. Sąd Rejonowy w Będzinie II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich 
  ul. Królowej Jadwigi 2, 42-500 Będzin 
  tel.: (32)3688117, (32)3688103

  

BEZPŁATNE TELEFONY UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY:

 • Telefon zaufania Niebieska Linia: 801 120 002
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych: 116 123
 • Całodobowy telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 22 22