Kontakt: tel.: (32) 296 21 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się m.in. w drodze konkursu. Informacje o konkursach a także inne oferty pracy na stanowiska pomocnicze i obsługi, które nie są stanowiskami urzędniczymi i nie wymagają przeprowadzenia naboru w drodze konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej - w przypadku naboru na stanowisko urzędnicze. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w naszym Ośrodku (biorące udział w naborze na konkretne stanowisko) proszone są o wypełnienie załączonej poniżej zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie jej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane tylko na oferty pracy umieszczone na stronie Ośrodka. Pozostałe dokumenty (bez wskazania konkretnego stawiska pracy) będą zniszczone.

Załączniki:
Pobierz plik (REKRUTACJA.pdf)Zgoda na udział w rekrutacji[ ]504 kB

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR / KIEROWCA  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin w ramach rekrutacji zewnętrznej.

  

Forma zatrudnienia: 

 • umowa o pracę.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-cz 7.30-15.30, pt 7.30-14.00

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • prawo jazdy kat. B;

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 
Zakres zadań:

 • organizowanie i wykonywanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku Ośrodka, w pomieszczeniach Rejonów Opiekuńczych, w Schronisku dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina, w Centrum Usług Senioralnych;

 • zgłaszanie bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem stanu budynku Ośrodka w nie pogorszonym stanie;

 • dokonywanie drobnych napraw w budynku Ośrodka, na terenie wokół budynku oraz w pomieszczeniach Rejonów Opiekuńczych, Schronisku dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina, Centrum Usług Senioralnych zgodnie z zaistniałymi potrzebami;

 • proponowanie rodzaju prac do realizacji przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne;

 • utrzymywanie w porządku i czystości terenu wokół w/w placówek;

 • obsługa pojazdu samochodowego znajdującego się na stanie Ośrodka - rozwożenie pensjonariuszy do Dziennych Domów Pomocy Społecznej;

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu samochodu służbowego, nadzór nad terminowością przeprowadzania badań technicznych pojazdu, bezzwłoczne zgłaszanie awarii i usterek oraz zapewnienie stałej funkcjonalności pojazdu.


Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 • dobra organizacja pracy; 

 • kreatywność;

 • komunikatywność, zaangażowanie,

 • umiejętność pracy w zespole;

 • uczciwość.

   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • życiorys; 

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  

Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

Forma zatrudnienia

umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-czw 7.30-15.30, pt 7.30 - 14.00. 

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 31 lub 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 
Zakres zadań aspiranta pracy socjalnej:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 

 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem; 

 • komunikatywność, zaangażowanie, asertywność; 

 • umiejętność pracy w zespole;

 • łatwość nawiązywania kontaktów;


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • kwestionariusz osobowy;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko:
konsultant ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Centrum Usług Senioralnych przy ul. 1-go Maja 2/41
w ramach rekrutacji zewnętrznej.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.11 Listopada 1, 42-500 Będzin w Biurze Obsługi Klienta - parter w godz.: pn 7.30-17.00, wt-czw 7.30-15.30. pt 7:30-14:00

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: (32)307 37 17 , lub (32) 307 11 06


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie

 • wykształcenie wyższe;

 • 3 letni staż pracy

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem;

 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zakres zadań:

 • wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;

 • opracowywanie przy współpracy z  Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;

 • prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;

 • przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPS, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych  źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;

 • realizacja projektów UE zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie, wytycznymi oraz ustawami

 • tworzenie i aktualizowanie harmonogramów, dokumentacji dot. realizowanego wsparcia, uzupełnianie rejestrów i systemów związanych z realizacją projektów UE

 • bieżący monitoring i kontakt z uczestnikami projektu

 • analiza rynku i tworzenie dokumentacji niezbędnej do szacowania wartości zamówień publicznych, prowadzenie analizy rynku w zakresie zakupu usług, dostaw

 • tworzenie zapytań ofertowych, ich załączników i niezbędnej dokumentacji

 • tworzenie umów, harmonogramów i innych dokumentów niezbędnych do sprawnej realizacji zamówień, monitoring i stały kontakt z wykonawcami zamówień

 • organizacja i realizacja eventów, wycieczek bądź imprez okolicznościowych związanych z funkcjonowaniem placówki

 

Wymagania dodatkowe :

 • predyspozycje osobowościowe:

  • samodzielność,

  • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

  • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

  • umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych

 

Mile widziane:

 

- ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia);

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;

 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;(wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia);

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenia.odt)oswiadczenia.odt[ ]11 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.odt)oswiadczenie.odt[ ]14 kB
Pobierz plik (RODO.odt)RODO.odt[ ]15 kB

praca w mopsDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenia.odt)oswiadczenia.odt[ ]11 kB
Pobierz plik (oswiadczenie.odt)oswiadczenie.odt[ ]14 kB
Pobierz plik (RODO.odt)RODO.odt[ ]15 kB